1

Pla Director Urbanístic

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura de la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial, que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (article 56) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d'aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Correspon als plans directors urbanístics establir:

a) Les directrius per coordinar l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal.

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l'estructuració orgànica d'aquest sòl.

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, d'equipaments i altres de semblants.

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l'article 83. Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l'execució de polítiques d'habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d'aquestes polítiques per garantir el dret constitucional a l'habitatge i el compliment dels principis que estableix l'article 3.

f) La delimitació d'una o de diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions necessàries per procedir a l'execució directa d'aquestes actuacions.

g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars.
Els plans directors urbanístics poden establir determinacions per ésser directament executades o bé per ésser desenvolupades mitjançant plans especials urbanístics que facin possible l'exercici de competències pròpies dels ens supramunicipals. El planejament que resulti afectat per les determinacions d'un pla director urbanístic s'hi ha d'adaptar en els terminis que aquest estableixi, sens perjudici de l'entrada en vigor immediata del pla director i salvant les disposicions transitòries que inclogui.

19 COMENTARIS

 1. Shawn
  Shawn

  Hey, It was nice speaking to you the other day, this is the service I was telling you about that helped us boost our ROI almost 2000% Its a company called Lifemail.studio sorry it took so long to get back to you. They allow you to send any email doe

 2. Ava
  Ava

  Hello, Send unlimited emails to unlimited lists with one click and no monthly fees! $99 once off! LifeMailNow.com

 3. Angela
  Angela

  Do you need clients? We compiled some of the world's top databases for you at ridiculous low prices. $49 for any of our databases or $99 for all 16 databases! Visit BestLocalData.com Regards, Angela

 4. Chang
  Chang

  Hello from SendBulkMails.com, We have a special limited offer for you to send unlimited emails. We allow non-permission based emails and you won't ever get blocked. We also buy your domain for you and give you a clean IP and setup your DNS record

 5. Tina
  Tina

  Hello from order-fulfillment.net, Doing your own product shipping or order fulfillment in house? Tired of it? Visit us on www.order-fulfillment.net We can store, inventory, and manage your drop shipping / order fulfillment for you. Based i

 6. Monica
  Monica

  Hello, It is with sad regret to inform you that BestLocalData.com is shutting down. We have made all our databases for sale for a once-off price. Visit our website to get the best bargain of your life. BestLocalData.com Regards, Monica

 7. Margherita
  Margherita

  We at BestLocalData.com has been hit badly by Covid-19 and as a result BestLocalData.com is shutting down. We provided the best data to companies to find their right customer base, we don't want other companies to go down the same path we went and go o

 8. Jim
  Jim

  Hello from order-fulfillment.net, Doing your own product shipping or order fulfillment in house? Tired of it? Visit us on www.order-fulfillment.net We can store, inventory, and manage your drop shipping / order fulfillment for you. Based i

 9. Wendi
  Wendi

  Hello from FbCourses.net Want to pay $0.01 a click? We got you covered. A great team of Global Digital Marketing experts have compiled this list of 13 Best + Free Facebook Advertising Training, Classes and Courses to help you learn and excel at Face

 10. Hung
  Hung

  It is with sad regret to inform you that because of the Covid pandemic BestLocalData.com is shutting down at the end of the month. We have lost family members and colleagues and have decided to shut down BestLocalData.com It was a pleasure serving y

 11. Elijah
  Elijah

  Hi , I am following up on my message below. Who would I speak with about handling your US order fulfillment and shipping? Regards, Elijah order-fulfillment.net ------------------------------------------------------------------------ Hi,

 12. ???? Veronica just viewed your profile! More info: http://inx.lv/NoVW?h=8d0c1a0b3585aa693bd6bebe40cd0cfe- ????
 13. ???? Norma want to meet you! More info: http://inx.lv/NoVW?h=26fdb572e4604dafd278a677ede98590- ????
 14. ???? Уведомляем,на ваше имя подготовили подарочек. Войдите на нашем сайте >> https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344c25bba4c3d308826/?hs=8d0c1a0b3585aa693bd6bebe40cd0cfe& ????
 15. ???? Добрый день,на ваши данные подготовили билет лото. Войдите в личном кабинете > https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344c25bba4c3d308826/?hs=26fdb572e4604dafd278a677ede98590& ????
 16. ???? Donna want to meet you! Click Here: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=8d0c1a0b3585aa693bd6bebe40cd0cfe& ????
 17. ???? Have you ever tried this sex game before? GIVE IT A TRY: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=26fdb572e4604dafd278a677ede98590& ????
 18. ???? Доброе утро,нa вaшe имя пpиcлaли билeт нa CTOЛOTO. Пpoйдитe в вaшeм личнoм кaбинeтe - https://forms.yandex.com/cloud/63147fd7361c9a0f7542b377/?hs=8d0c1a0b3585aa693bd6bebe40cd0cfe& ????
 19. ???? Здравствуйте,нa вaшe имя пoдтвepдили пoдapoк. Boйдитe пo ccылкe > https://forms.yandex.com/cloud/63147fd734efae8bd5f408f2/?hs=26fdb572e4604dafd278a677ede98590& ????

Deixa el teu comentari